1 Agricultura lr

Aquests principis essencialment aborden, tant el funcionament intern com la relació externa de les cooperatives. Els principis configuren el cor de les cooperatives, s'han d'entendre en el seu conjunt; com un tot. Els principis cooperatius són les qualitats essencials que fan els cooperativistes eficaços, les cooperatives diferents i el moviment cooperatiu valuós.

Principis cooperatius

Les cooperatives neixen a mitjans del segle XIX, quan la classe obrera i els petits empresaris i artesans intentaven millorar les condicions laborals i econòmiques en què treballaven, creant el seu propi lloc de treball o agrupant-se amb persones en condicions similars; d'aquesta manera, es van anar establint unes pautes de funcionament intern pròpies.

Les empreses desenvolupen la seva pròpia cultura, sense que per això influeixi la forma jurídica. En el cas de les cooperatives, a més, incidiran una sèrie de valors que orientaran o marcaran la manera de ser de l'organització, definint la pròpia identitat cooperativa.

Les cooperatives es basen en els valors d'autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus fundadors, els membres de les cooperatives creuen en els valors ètics d'honestedat, transparència, responsabilitat social i preocupació pels altres.

Les cooperatives són hereves d'una llarga trajectòria històrica, configurades entre la pluralitat i diversitat d'orígens, però totes amb uns valors i principis comuns que s'han anat forjant al pas dels anys: des dels principis i valors formulats pels pioners de Rochdale fins als formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI) en el congrés celebrat a Manchester el 1995. Aquests principis, doten a les cooperatives d'un marc ideològic propi, ja que esdevenen directrius a través de les quals els cooperativistes s'esforcen per desenvolupar les seves organitzacions cooperatives. Són inherentment principis pràctics, actualitzats i modelats per generacions d'experiència que enriqueixen amb el seu pensament filosòfic.

1r Principi: participació voluntària i oberta
2n Principi: gestió democràtica
3r Principi: la participació econòmica dels socis
4t Principi: autonomia i independència
5è Principi: educació, formació i informació
6è Principi: cooperació entre cooperatives
7è Principi: interès per la comunitat

Els quatre primers principis són la garantia i les condicions en què els membres prenen la propietat, el control i el benefici de l'empresa. El principi de l'educació és un compromís d'adhesió efectiva i, per tant, una condició prèvia per al control democràtic. Cooperació entre cooperatives és una estratègia de negoci, sense la qual les cooperatives continuen sent econòmicament vulnerables. L'últim principi, la preocupació per la comunitat, és sobre la responsabilitat corporativa i la corresponsabilitat de les empreses en el desenvolupament del territori on actuen més enllà del dinamisme econòmic; a més, és la porta perquè les cooperatives, en la promoció i formació cooperatives, es bolquin en preocupacions socioeconòmiques, com la protecció de l'entorn, la dinamització de barris, la creació d'ocupació...

L'Aliança Cooperativa Internacional, creada el 1.895, en el seu Congrés de Manchester del setembre de 1995, va adoptar la Declaració sobre la Identitat Cooperativa, que inclou un conjunt revisat de principis que pretén guiar les organitzacions cooperatives a principis del segle XXI.

 

 

[tab id="tab1" class="" button="nav-tabs"]

[tab_item title="1r. Principi"]

 

Primer principi: ADHESIÓ VOLUNTÀRIA I OBERTA

Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense discriminació social, política, religiosa, racial o sexual.

[/tab_item]

[tab_item title="2n. Principi"]

 

Segon principi: GESTIÓ DEMOCRÀTICA PER PART DELS SOCIS

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament per les persones sòcies, que participen activament a l'hora d'establir-ne les polítiques i prendre decisions. Els homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant les persones sòcies.

[/tab_item]

[tab_item title="3r. Principi"]

 

Tercer principi: PARTICIPACIÓ ECONÒMICA DELS SOCIS

Les persones sòcies contribueixen equitativament al capital de les cooperatives. Una part d'aquest capital és de propietat comuna de la cooperativa. D'altra banda les persones sòcies reben una compensació limitada en relació al capital aportat i són qui assignen els excedents per al desenvolupament de la cooperativa, mitjançant l'establiment de reserves, una part de les quals seran irrepartibles, per beneficiar als socis/es en proporció a les seves operacions amb la cooperativa i per al suport d'altres activitats que siguin aprovades.

[/tab_item]

[tab_item title="4r. Principi"]

 

Quart principi: AUTONOMIA I INDEPENDÈNCIA

Les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda gestionades per les persones sòcies. Si firmen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic per part de la massa social i mantinguin l'autonomia cooperativa.

[/tab_item]

[tab_item title="5è. Principi"]

 

Cinquè principi: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ

Les cooperatives proporcionen educació i formació a les persones sòcies, als representants escollits, als càrrecs directius i als treballadors/es per tal que puguin contribuir d'un manera eficaç, al desenvolupament de les cooperatives. Aquestes informen el gran públic, especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperació.

[/tab_item]

[tab_item title="6è. Principi"]

 

Sisè principi: COOPERACIÓ ENTRE COOPERATIVES

Les cooperatives serveixen al seu teixit social de la manera més eficaç, possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.

[/tab_item]

[tab_item title="7è. Principi"]

 

Setè principi: INTERÈS PER LA COMUNITAT

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pel seu teixit social.

[/tab_item]

[/tab]