5 Mar lr

Transparència

Per tal de donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, hem reunit en aquest espai tota la informació de caràcter organitzacional i econòmic de l'entitat a fi de facilitar l'accés a la informació.

QUI SOM

Descripció de l'organització
[+]

ORGANITZACIÓ

Estructura organitzativa interna.
[+]

QUÈ FEM

Funcions i serveis que desenvolupa l'organització.
[+]

ACORDS

Entitats participades i acords amb altres ens.
[+]

NORMATIVA

Marc jurídic i estatuts socials.
[+]

ACCIONS

Pla de Gestió.
[+]

MEMÒRIA

Memòries de sostenibilitat
[+]

ESTADÍSTIQUES

Informació estadística i socioeconòmica
[+]

PRESSUPOST

Recursos econòmics
[+]

RETRIBUCIONS

Retribucions, indemnitzacions i dietes.
[+]

AUDITORIA

Auditoria de comptes.
[+]

CONVENIS

Subvencions i ajudes públiques.
[+]