Dades socioeconòmiques

Dades de 2018

A continuació s'ofereixen gràfics comparatius, d'anys anteriors fins la dada més recent, sobre el nombre de societats cooperatives i la plantilla. Les dades que s'ofereixen són extretes del web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a 30 de desembre de 2018.

 

Cooperatives i ocupació a 2018

 

 

Evolució de cooperatives existents i ocupació cooperativa

 

 

Evolució de cooperatives i ocupació per règim de cotització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 2018

Dades socioeconòmiques i memòria a 31 de desembre de 2018
[+]

INFOGRAFIES

Informació estadística i socioeconòmica
[+]

MÉS INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Generalitat de Catalunya: Observatori d'empresa i ocupació [+]

Gobierno de l'estat espanyol: Ministerio de Trabajo, Migraciones i Seguridad Social. [+]